top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

תודה שאישרתן.ם

מסמך ויתור עבור המתנדב.ת

במידה והמתנדב.ת מתחת לגיל 18

מסמך ויתור למתנדבים/ות בפעילות הצלת מזון בשוק הסיטונאי צריפין

כל מתנדב/ת המבקש/ת להצטרף לפעילות בשוק הסיטונאי צריפין חייב/ת לחתום על מסמך זה בכל המקומות שדורשים חתימה, למעט קטין שעבורו חייב לחתום הורה או אפוטרופוס. 

מסמך זה משפיע על זכויותיך המשפטיות ויש לקרוא בעיון את כולו לפני החתימה.

כתב וויתור, הסתכנות מרצון, הסכמה לשאת בנזקים ושחרור מאחריות

1. הפעילות: אני מבקש/ת להשתתף בפעילות הצלת מזון למען אוכלוסיות בסיכון בשוק הסיטונאי בצריפין. אני מצהיר/ה בזאת כי ידוע לי שמדובר בפעילות שכרוכה בסיכונים מסויימים ואני נוטל/ת על עצמי אחריות. אני נכון/ה לוותר על זכויותיי ומסכים/ה לשחרר מאחריות את המארגנים או מי מטעמם ולשאת בעצמי בנזקים כפי שיפורט להלן.

 

אני מבין/ה שהסכמתי זו חלה על כל נזק – גופני, נפשי, רכושי, כלכלי או כל נזק אחר שעלול להיגרם לי במהלך הפעילות, בדרך אליה או בחזרה ממנה, לפניה, אחריה, בעקבותיה או בקשר עימה.

2. הסיכונים הכרוכים בפעילות: אני מבין/ה כי שהפעילות במרחב הדנימי של השוק הסיטונאי בצריפין כרוך בסיכונים שונים הטבועים באופי הפעילות ובאופי המרחב הכולל רכבים ממונעים, מלגזות, העמסה ופריקה של משטחים כבדים, וכי אני חשוף/ה לסכנות ולסיכונים פיזיים או חומריים ברמות חומרה שונות.

3. הסתכנות מרצון: אני מצהיר/ה כי הסיכונים המפורטים בסעיף 2 וסיכונים נוספים שלא פורטו, הם חלק בלתי נפרד מהפעילות ידועים לי. לאחר שיקול אישי והבנה של הסיכונים החלטתי להשתתף בפעילות מרצוני החופשי, מתוך בחירה אישית. ידוע לי על הסיכון לנזק, פציעה או אובדן כלכלי שעלול להיגרם לי או לרכושי כתוצאה מהשתתפותי בפעילות. 

4. שחרור מאחריות: אני מצהיר בזה כי אני משחרר את המארגנים וכל מי מטעמם מכל אחריות לנזק גופני, נפשי, רכושי או כלכלי שעלול להיגרם לי – לרבות פציעה, נכות או מוות, אובדן או הפסד כלכלי – שיחול/ו במהלך הפעילות, לפניה, אחריה או בקשר עימה. אני מצהיר כי לא יהיו לי כל טענות, תביעות, עילות או דרישות, כלפי המארגנים לרבות נזק שנגרם כתוצאה מטעות אנוש של המארגנים או מי מטעמם, או של משתתפים אחרים בפעילות.

5. הסכמה על אי-הגשת תביעות: אני מצהיר/ה כי ברור לי שאני ו/או כל אדם בשמי או מטעמי – מנועים מהגשת תביעה משפטית נגד המארגנים במקרה של פציעה, נכות, מוות או כל נזק אחר – לרבות אובדן או נזק כלכלי אם ייגרם לי בקשר לפעילות, לפניה, במהלכה, או בעקבותיה.

bottom of page