top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

איך אומרים נַכְּבָּה בעברית?
- מפגש עם ״זוכרות״

הנַכְּבָּה – אסון הפיכתם של כ-85% מתושבי הארץ הפלסטינים לפליטים, החרבת מאות ישוביהם והגדיעה של התרבות, הכלכלה והחיים החברתיים שהיו כאן עד 1948 היא אירוע מכונן, אשר משפיע גם כיום על מציאות החיים של מיליוני אנשים, פלסטינים ויהודים, בישראל ומחוץ לה. אף על פי כן, זהו ככל הנראה האירוע המושתק ביותר בחברה הישראלית. הרצאה זו אינה מציגה "נרטיב פלסטיני" או "נרטיב ישראלי" אלא מבקשת דווקא לחתור תחת החלוקה הזו. באמצעות סקירה של מקורות ראשוניים מגוונים, אשר מספקים מידע פחות מוכר ולעתים מאתגר, נערוך היכרות ראשונית עם הנכבה, נסקור נקודות היסטוריות מרכזיות - לפני 1948, במהלך 1948 ולאחריה, ונפתח דיון ביקורתי על הזהות שלנו כישראלים, על המקומות המוכרים לנו, על עיצוב הזיכרון הקולקטיבי, על פליטות, על פיוס, על זכות השיבה ועוד.

עמותת זוכרות פועלת מזה שני עשורים לקידום הכרה של הציבור היהודי בישראל בנכבה הפלסטינית. אנו מאמינות שלמידה על הנכבה תכיר לנו צדדים אחרים, מושתקים, בהיסטוריה ובזהות שלנו ושלמידה כזו היא תנאי הכרחי לכינונה של חברה דמוקרטית ושוויונית בארץ.

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך, החל מ-15 ש״ח. כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.

29.11.21, 18:00

bottom of page